STATUT FUNDACJI WE ARE FOR U

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
[Część wstępna]

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja We are for U ”, zwana dalej Fundacją, działa na  podstawie postanowień niniejszego statutu. 
 2. Niniejszy statut Fundacji zwany jest dalej „Statutem”. 

§ 2.
[Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.
[Zakres czasowy działania Fundacji]

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.
[Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Włocławek.  
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za  granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być Członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
 5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§ 5.
[Cele statutowe Fundacji]

 1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
  1) wspierania, upowszechniania i promocji rozwoju osób, które chcą rozwijać swoje  pasje, zainteresowania i talenty;
  2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  5) promocji i organizacji wolontariatu oraz wszelkiej działalności charytatywnej,
  6) integracja środowiska osób, które chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania ze  środowiskiem biznesowym,
  7) ochrony i promocji zdrowia;
  8) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, regionalnych,  państwowych,
  9) równych praw kobiet i mężczyzn;
  10) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  11) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  12) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy  między społeczeństwami;
  13) wspomagania działań rozwoju gospodarczego; w tym rozwoju przedsiębiorczości;
  14) turystyki i krajoznawstwa;
  15) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  16) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  17) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów  prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-16.


§ 6.
[Formy realizacji celów statutowych]

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności  poprzez:
  1) organizację projektów artystycznych, wydarzeń, warsztatów, spotkań, turniejów, zawodów, szkoleń, konkursów, przedstawień, happeningów, festiwali oraz koncertów propagujących cele fundacji;
  2) prowadzenie działań opisanych w pkt 1 zmierzających do rozwijania  utalentowanych osób (w szczególności dzieci i młodzieży);
  3) finansowanie działań i projektów związanych z rozwojem i promocją talentów, pasji  dzieci, młodzieży i dorosłych;
  4) prowadzenie działań opisanych w pkt 1 zmierzających do integracji oraz  solidarności między różnymi grupami społecznymi;
  5) prowadzenie działań zmierzających do wspierania i szkolenia wolontariuszy;
  6) prowadzenie akcji informacyjnych, edukacyjnych i kampanii społecznych  promujących cele fundacji;
  7) produkcję filmów, nagrań promujących cele fundacji,
  8) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich  materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu  promujących cele fundacji;
  9) pomoc finansową, rzeczową i edukacyjną osobom potrzebującym;
  10) współpracę z instytucjami, organizacjami i innymi osobami dla osiągania wspólnych  celów statutowych.

§ 7.
[Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych  osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych realizujących cele  tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8.
[Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty  oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym  zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

§ 9.
[Właściwy Minister]

Właściwym ministrem dla celów realizowanych przez Fundację jest Minister Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZIAŁ II. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.
[Majątek Fundacji]

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora  w wysokości: 500 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także  prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
 2. Majątek Fundacji stanowi również fundusz wniesiony przez Fundatora na działalność  gospodarczą w wysokości  1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

§ 11.
[Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) dotacji finansowych i grantów;
2) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
3) darowizn, spadków i zapisów;
4) odsetek bankowych i innych pożytków cywilnych;
5) dochodów ze zbiórek publicznych;
6) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej;
7) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych; 8) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9) działalności gospodarczej.

§ 12.
[Przeznaczenie wybranych dochodów]

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na  realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili  inaczej. 
 2. Fundacja nie dystrybuuje wypracowanego zysku pomiędzy członkami Zarządu lub jej  pracowników. 
 3. Fundacja nie jest uprawniona do przeznaczania dochodów lub majątku:
  1) celem udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji  w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi  członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej  “osobami bliskimi”
  2) na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 13.
[Powołanie Fundacji do dziedziczenia]

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili  składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi  spadkowe.

ROZDZIAŁ III. ORGANY FUNDACJI

§ 14.
[Organy Fundacji]

1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

I. Fundatorzy

§ 15.
[Powołanie Fundatora do Zarządu Fundacji]

1. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

II. Zarząd Fundacji

§ 16.
[Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji] 

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. W skład Zarządu mogą  wchodzić Wiceprezesi. 
 3. Pracami Zarządu kieruje oraz przewodniczy jego posiedzeniom Prezes Zarządu,  a w razie jego nieobecności – upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.
 4. Członków pierwszego Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci  albo utraty zdolności do czynności prawnych pozostali spadkobiercy ustawowi.
 5. Każdego kolejnego członka Zarządu powołuje zarząd jednomyślną decyzją.
 6. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. 
 7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy  o pracę lub innego stosunku prawnego lub mogą otrzymywać wynagrodzenie za  udział w posiedzeniach Zarządu. W przypadku zarządów wieloosobowych umowa  z danym członkiem zarządu zawierana jest przez innego członka zarządu. 
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych  i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swoich funkcji.
 9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

§ 17.
[Kompetencje Zarządu]

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1) Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
  2) Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
  3) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  4) Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  5) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  6) Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, innych Fundacji;
  7) Ustalanie planów działania Fundacji;
  8) Decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na  wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
  9) Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  10) Wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji  oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
  11) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  12) Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie  z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  13) Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych  wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym  i prawnym.
  14) Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla fundatora.
  15) Zarząd może powoływać zespoły doradcze, radę honorową, radę programową oraz Radę Fundacji. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji, ale członkowie rady fundacji mogą być członkami zespołu doradczego, rady honorowej, rady programowej.

§ 18.
[Posiedzenia Zarządu Fundacji]

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb. 
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej. 

§ 19.
[Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do  ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym  Prezesa Zarządu. 
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos  Prezesa Zarządu. 
 3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których  działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są  uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 20.
[Reprezentacja Fundacji]

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa  jednoosobowo Prezes Zarządu lub jednoosobowo Wiceprezes Zarządu.

§ 21.
[Zmiana celów Fundacji]

W sprawie zmiany w statucie fundacji decyzję podejmuje Fundator poprzez podjęcie  stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 22.
[Działalność gospodarcza]

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów  statutowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 3. Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji jest Zarząd.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie następujących kodów PKD:
  46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
  47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub  Internet;
  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  targowiskami;
  58.11.Z Wydawanie książek;
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  i podobna działalność;
  63.12.Z Działalność portali internetowych;
  63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  i zarządzania;
  73.11 Z Działalność agencji reklamowych;
  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
  73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
  74.20.Z Działalność fotograficzna;
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.
[Likwidacja Fundacji]

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci albo  utraty zdolności do czynności prawnych pozostali spadkobiercy ustawowi.