STATUT FUNDACJI
,,We are for U”

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
[Część wstępna]

1. Fundacja pod nazwą „We are for U ”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Niniejszy statut Fundacji zwany jest dalej „Statutem”.

§ 2.
[Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 3.
[Zakres czasowy działania Fundacji]

1.Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.
[Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Włocławek.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może być Członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§ 5.
[Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, regionalnych, państwowych,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
4. wspierania, upowszechniania, promocji w rozwoju kariery; dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które chcą rozwijać swoje pasje i talenty;
5. równych praw kobiet i mężczyzn;
6. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
7. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
8. promocji i organizacji wolontariatu oraz wszelkiej działalności charytatywnej,
9. ochrony i promocji zdrowia;
10. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
11. wspomagania działań rozwoju gospodarczego; w tym rozwoju przedsiębiorczości;
12. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13. turystyki i krajoznawstwa;
14. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-13.


§ 6.
[Formy realizacji celów statutowych]

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności poprzez:
1. Organizację wydarzeń artystycznych, warsztatów, turniejów tańca, zawodów, szkoleń, konkursów, przedstawień, happeningów, festiwali oraz koncertów propagujących cele fundacji;
2. prowadzenie działań opisanych w pkt 1 zmierzających do rozwijania talentów młodych oraz dorosłych ludzi;
3. prowadzenie działań opisanych w pkt 1 zmierzających do integracji oraz solidarności między różnymi grupami społecznymi;
4. prowadzenie działań zmierzających do wspierania i szkolenia wolontariuszy;
5. prowadzenie akcji informacyjnych, edukacyjnych i kampanii społecznych promujących cele fundacji;
6. produkcję filmów, nagrań promujących cele fundacji,
7. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu promujących cele fundacji;
8. finansowanie działań i projektów związanych z rozwojem i promocją talentów, pasji dzieci, młodzieży i dorosłych;
9. pomoc finansową, rzeczową i edukacyjną osobom potrzebującym;
10. współpracę z instytucjami, organizacjami i innymi osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

§ 7.
[Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8.
[Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

§ 9.
[Właściwy Minister]

Właściwym ministrem dla celów realizowanych przez Fundację jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZIAŁ II. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.
[Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości: 500 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.
[Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) dotacji finansowych i grantów;
2) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
3) darowizn, spadków i zapisów;
4) odsetek bankowych i innych pożytków cywilnych
5) dochodów ze zbiórek publicznych;
6) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
7) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych.

§ 12.
[Przeznaczenie wybranych dochodów]

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13.
[Powołanie Fundacji do dziedziczenia]

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ III. ORGANY FUNDACJI

§ 14.
[Organy Fundacji]

1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

I. Fundatorzy

§ 15.
[Powołanie Fundatora do Zarządu Fundacji]

1. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

II. Zarząd Fundacji

§ 16.
[Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
4. Członków pierwszego Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych pozostali spadkobiercy ustawowi.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 17.
[Kompetencje Zarządu]

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
3. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, innych Fundacji;
7. Ustalanie planów działania Fundacji;
8. Decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
9. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
10. Wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
11. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
12. Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
13. Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
14. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla fundatora.

§ 18.
[Posiedzenia Zarządu Fundacji]

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 19.
[Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 20.
[Reprezentacja Fundacji]

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa jednoosobowo prezes fundacji lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

§ 21.
[Zmiana celów Fundacji]

W sprawie zmiany celów fundacji decyzję podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 22.
[Działalność gospodarcza]

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.
[Likwidacja Fundacji]

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych pozostali spadkobiercy ustawowi.